สำหรับนายจ้าง ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ตัวอย่างแบบสอบถาม รายงาน หน้าหลัก

บัณฑิตจำนวน 1907 คน
ทำแบบสอบถามแล้ว 1684 คน = 88.31 %
นายจ้างทำแบบสอบถาม 868 คน = 45.52 %